Komisyonun Görevleri

Komisyon, Tahkim sistemi ile sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünü amaçlamaktadır.

Sigorta Tahkim Komisyonu Başkanlığı Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikteki diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a) Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan görevleri yapmak.

b) Raportörler ve diğer personeli atamak.

c) Sigorta hakem başvurularını değerlendirerek uygun görülenlerin kabulü için durumu Müsteşarlığa bildirmek.

ç) Sigorta hakem listesini tutmak.

d) Uyuşmazlığın çözümü için sigorta hakemi seçilmesi ve gerektiğinde hakem heyeti oluşturulmasının Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve doğru bir biçimde gerçekleşmesini sağlayacak mekanizmaları kurmak ve bunun denetimini sağlamak.

e) Hakem ücretini ödemek.

f) Büro açılmasına karar vermek.

g) Komisyon müdür ve müdür yardımcıları ile Büro müdürü ve müdür yardımcılarına verilecek görevleri belirlemek.

ğ) Müsteşarlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Komisyon, işin niteliği gereği bizzat kendisi yapması gerekenler hariç olmak üzere, işlerin ifası için Komisyon Müdürüne veya Büro Müdürüne yetki verebilir.

Komisyonun Amaçları

a) Sigorta kuruluşları ile sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak üzere 5684 sayılı Kanun'un 30. maddesi çerçevesinde kurulan tahkim sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak,

b) Sigorta kuruluşları ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların, sigortacılık veya sigorta hukukunda ihtisas sahibi kişilerce kısa sürede ve daha düşük maliyetle çözülmesini sağlamak suretiyle mahkemelerin iş yükünü azaltmak,

c) Uyuşmazlıkların etkin bir şekilde çözülmesine katkıda bulunarak sigorta sektörüne duyulan güveni pekiştirmek,

d) İlgili düzenleyici ve denetleyici birimlere sunacağı faaliyet raporlarıyla sektörün işleyişinde olabilecek eksikliklere dikkat çekmek ve bu suretle yapılabilecek yeni düzenlemelere katkı vermek, olarak sıralanabilir.

Linkler

image
image
image
image