Hakem Kararlarına Karşı İtiraz Yolu

Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 28 Şubat 2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğde yapılan değişiklik gereği, 28/02/2023 tarihinden itibaren (bu tarih de dahil) 15.000-Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları ile 238.731-Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen itiraz hakem heyeti kararları kesinlik arz edecektir. İtiraz ve temyiz kanun yollarına ilişkin parasal sınırların uygulanmasında, kararının verildiği tarihte yürürlükte bulunan parasal sınırlar dikkate alınacaktır.
 

İtiraz Süresi

İtirazın hakem kararının ilgiliye bildiriminden itibaren en geç 10 gün içinde Komisyona yapılması gerekmektedir. Süresinde yapılmayan itirazlar hiçbir surette değerlendirmeye alınmayacaktır.

İtiraz süresi hakem kararının ilgili tarafa bildirildiği tarihte başlar ve her bir taraf için bildirim tarihi esas alınarak ayrı ayrı hesaplanır. Hakem kararının ilgili tarafa bildirim tarihi ve itiraz tarihinin belirlenmesinde PTT kayıtları esas alınacaktır. Bunun dışındaki yollarla yapılan itirazlarda (kargo, kurye, şahsen vb.) itirazın süresi içinde Komisyona ulaşması itiraz edenin sorumluluğundadır. Mesai saati bitiminden sonra yapılan itirazlar bir sonraki gün yapılmış sayılır.

İtiraz Şekli

İtiraz için Komisyonun internet sitesinden "İtiraz Başvurusu Yap" sekmesi üzerinden online başvuru yapılabildiği gibi fiziki olarak başvuru yapmak için (online başvuru süreçlerinde problem yaşanması durumlarında fiziki başvuru yapılabilir.) siteden temin edilebilecek itiraz başvuru formunun doldurulması, gerekli itiraz başvuru ücretinin Komisyonun banka hesabına yatırılması ve ıslak imzalı itiraz başvuru formu aslı ile itiraz başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont suretinin 10 günlük itiraz süresi içinde Komisyona ulaştırılması gereklidir.

İtiraz Başvuru Formu

Komisyona itiraz için itiraz başvuru formunun doldurulması ve süresi içinde ıslak imzalı olarak Komisyona gönderilmesi zorunludur. İtiraz başvuru doldurulmadan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazın Hukuki Sürece Etkisi

Süresi içinde ve usulüne uygun şekilde yapılan itiraz 5684 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesinin on ikinci fıkrası uyarınca hakem kararının kesinleşmesini önler ve kararın icrasını durdurur.

İtirazların Sonuçlandırılması

Hakem kararlarına karşı Komisyona yapılan itirazlar öncelikle Komisyonda usul yönünden incelenecek ve süresi içinde veya usulüne uygun yapılmayan itirazlar Komisyon itiraz yetkilisi tarafından reddedilerek yatırılan itiraz ücretinin yüzde doksanı ilgiliye iade edilecektir.

İtirazın usulüne uygun yapıldığı görüşüne varıldığı takdirde itiraza konu dosya İtiraz Hakem Heyeti listesinden seçilerek oluşturulan 3 kişilik İtiraz Hakem Heyetine tevdi edilecek ve iki aylık yasal süre içinde karara bağlanacaktır. İtiraz Hakem Heyetince verilen karar Komisyonca taraflara bildirilecektir.

İtiraz Hakem Heyeti Kararının Hukuki Etkisi

40.000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar için tarafların temyize gitme hakları vardır. Bunun dışındaki uyuşmazlıklar bakımından itiraz üzerine verilen karar kesindir.